Friday, July 21, 2017

Lyrics: A New Day by Fire EX.

Note: (a) I am using the character and romanization standard developed by Taiwan's MOE. (b) One difference is I can't type the "shriek" or "vertical dash" diacritic and I use "ï" instead.

Song: 早安台灣 A New Day
Artist: 滅火器 Fire EX.

tsái-khí gōo-tiám-guā khui-mn̂g ê tsá-tùn-tiàm
早起五點外 開門的早頓店
A breakfast restaurant opening in the morning around five o'clock

bô lâng ê ke-á-lōo khioh tsuá-phue ê ōo-jí-sáng
無人的街仔路 抾紙批的歐吉桑
An old man picking up litter in the empty streets

thuân-thóng ê tshī-tiûnn tsún-pī khui-tshī ê tshài-tann
傳統的市場 準備開市的菜擔
Vegetable stalls in traditional markets ready for opening

tsuân-sin ê tsït-kang tse sī tsuân-sin ê tsït-kang
全新的一工 這是全新的一工
A new day, it's a new daytang-thinn ê jït-thâu tshut-hiān tī-leh läk-tiám-guā
冬天的日頭 出現在咧六點外
The winter sun comes out around six o'clock

siânn-tshī ê tuā-lōo-pinn häk-sing pâi-tuī tán kong-tshia
城市的大路邊 學生排隊等公車
Next to the big city road students line up waiting for the bus

pîng-huân ê jït-tsí tsuè-tiöh bô pîng-huân ê bang
平凡的日子 做著無平凡的夢
On a ordinary day, dreaming extraordinary dreams

tsuân-sin ê tsït-kang tse sī tsuân-sin ê tsït-kang
全新的一工 這是全新的一工
A new day, it's a new daylán kiânn teh bô tâng ê lōo tshiùnn tïoh tâng tsït-tiâu kua
咱行咧無同的路 唱著同一條歌
We walk different roads but sing the same song

jīn-tsin kuè tïoh lán ê muí tsït-kang
認真過著咱的每一工
We earnestly pass our every day

hái-siōng ê tó-sū tuà tïoh m̄ guān līn-su ê lâng
海上的島嶼蹛著 毋願認輸的人
Living on an island in the sea, a people who won't give up

huat-tshut ka-kī ê kng-suànn
發出自己的光線
Give off our own lightlït-tshut kàu thinn-àm tsït-kang kuè tsït-kang
日出到天暗 一工過一工
From sunrise to sunset, from day to day

huâi phō tïoh hi-bāng tán-thāi hit tsït-kang
懷抱著希望 等待彼一工
We embrace our hopes and wait for that daylán kiânn teh bô tâng ê lōo tshiùnn tïoh tâng tsït-tiâu kua
咱行咧無同的路 唱著同一條歌
We walk different roads but sing the same song

jīn-tsin kuè tïoh lán ê muí tsït-kang
認真過著咱的每一工
We earnestly pass our every day

hái-siōng ê tó-sū tuà tïoh m̄ guān līn-su ê lâng
海上的島嶼蹛著 毋願認輸的人
Living on an island in the sea, a people who won't give up

huat-tshut ka-kī ê kng-suànn
發出自己的光線
Give off our own lighthái-siōng ê tó-sū tuà tïoh m̄ guān līn-su ê lâng
海上的島嶼蹛著 毋願認輸的人
Living on an island in the sea, a people who won't give up

huat-tshut bê-lâng ê kng-suànn
發出迷人的光線
Give off an enchanting light

No comments:

Post a Comment